Glossary: Slovník pojmov

Antivírusový softvér
Je počítačový program, ktorého cieľom je identifikovať a eliminovať počítačové vírusy. Príklady antivírusových systémov: avast! AVG Norton AntiVirus Kaspersky AntiVirus NOD32 McAfee Viruscan
Boot manager
Niekedy je MBR nahradený zavádzačom, ktorý zavedie zložitejší program, nazývaný boot manager. Obvykle sa používajú vtedy, ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov (na viacerých fyzických alebo logických diskoch). Po výbere OS užívateľom, alebo po uplynutí prednastavenej doby automatickým výberom, spúšťajú normálny bootovací postup rovnako ako MBR. Niektoré známe boot managery (pochádzajúce najmä zo suity okolo Linuxu) sú: GRUB LILO
diskový oddiel
Každý pevný disk (HDD) má vytvorenú jednu, alebo viacero oddielov. Ich funkciou je logicky rozdeliť disk na niekoľko častí. Na každom oddiely môže byť iný súborový systém. Na disku existujú primárne oddiely a rozšírené oddiely. Primárny oddiel je taký z ktorého je možné bootovať teda štartovať operačný systém. Rozšírený oddiel je oddiel na ktorom sa nachádzajú logické jednotky. Štandardne môžu byť na disku štyri oddiely.
Firewall
Je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami. Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Podmienky sa stanovujú pre údaje, ktoré možno získať z dátového toku (napr. zdrojová, cieľová adresu, zdrojový alebo cieľový port a rôzne iné). Úlohou firewallu je vyhodnotiť podmienky a ak je podmienka splnená, vykoná sa akcia. Dve základné akcie sú "povoliť dátový tok" a "zamietnuť dátový tok". Po vykonaní takejto akcie firewall prestane paket spracovávať. Existujú však aj iné akcie, ktoré neurčujú osud paketu a slúžia napr. na logovanie hlavičiek paketu, zmenu hlavičiek paketu a podobne.
hardware
Je súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a počítačových komponentov. Medzi hardvér patria všetky počítače a ich súčasti, periférie (zobrazovacie jednotky, zariadenia na vstup a výstup údajov) a tiež aj zariadenia, ktoré je možné pripojiť k počítaču.
linux
Linux je počítačový operačný systém a jeho jadro. Patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie príklady slobodného softvéru a vývojového modelu open source. Termín Linux sa vzťahuje na jadro Linuxu, ale v bežnej reči sa používa na opis celej rodiny operačných systémov UNIXového typu, ktoré sú založené na linuxovom jadre, zatiaľ čo knižnice a nástroje pochádzajú zvyčajne z projektu GNU (takéto zoskupenie sa označuje ako GNU/Linux). Linuxové distribúcie často zoskupujú základný systém s veľkým množstvom programov spravovaných systémom "balíčkov".
MBR
Pri pevnom disku, ktorý je delený na viacero logických diskov (partícií), je tento proces o niečo zložitejší. Prvý sektor disku, v takomto prípade nazývaný Master Boot Record, skr. MBR, obsahuje program, ktorý na základe tabuľky uloženej v tom istom sektore (Partition table) určí začiatok aktívneho logického disku (partície), načíta jej prvý sektor - ktorý je vlastne pôvodným bootsektorom - a spustí ho.
regedit
Aplikácia pre manipuláciu so systémovým registrom MS Windows. Slúži pre rôzne systémové nastavenia, štandardne nedostupné.
software
Detailed definition
Spyware
Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša „vyšpehovať“ citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Tieto dáta sa potom pokúša poslať tretej strane. Následné posielanie informácie tretej strane značne spomaluje chod PC na internete a môže aj prepisovať URL zadané v internetovom prehliadači. Spyware sa nešíri vlastnou replikáciou ako je tomu pri počítačových vírusoch a červoch ale najčastejšie sa do počítača dostáva nainštalovaním samotným používateľom. Keďže je nepravdepodobné, že by si niekto takýto softvér nainštaloval dobrovoľne, snaží sa spyware tváriť ako užitočný program.
windows
Microsoft Windows je séria komerčných operačných systémov pre osobné počítače. Táto séria bola prvýkrát uvedená spoločnosťou Microsoft v roku 1985 a postupne sa stala dominujúcou na svetovom trhu s osobnými počítačmi. Všetky posledné verzie Windows sú plnohodnotné operačné systémy.